php

求php 正则表达式匹配以逗号分隔的字符串问题?

 
字符串格式如下:
'1,2,3,4,5,6,7,8'
 
要求:

      1.逗号不能是首位或者末位;

      2.可以只有1个数字即逗号不出现的情况;

      3.输入的只能是数字(数字可以是多位或一位)
 
不能是:
 
'1,2,3,4,5,6,'

'1,'
或i
',1'
已邀请:

好逸恶劳

赞同来自:

 
/^\d+(,\d+)*$/

$str = ',121212,21212,21,212,12,1,21,2,12,1';
if(!preg_match('/^\d+(,\d+)*$/', $str)){
echo 'error';
}

要回复问题请先登录注册