JS

js 如何禁止鼠标右键和F12查看源代码?

 
javascript如何实现禁止右键和F12查看源代码?
已邀请:

张三俗

赞同来自: 比尔盖茨

<script type="text/javascript">
document.oncontextmenu = function () { return false; };
document.onkeydown = function () {
if (window.event && window.event.keyCode == 123) {
event.keyCode = 0;
event.returnValue = false;
return false;
}
};

</script>>

张三俗

赞同来自:

稍后整理篇文章发你。

要回复问题请先登录注册