linux sort 命令

 
命令说明: 对文本文件以行为单位按照指定的规则进行排序

命令格式: 
 
sort [选项] [指定文件]

[选项]
 
[-b] # 忽略每行前面的空格
[-c] # 检查文件是否已经按照顺序排序
[-f] # 排序时忽略大小写字母
[-M] # 将前3个字母按照月份的缩写进行排序
[-n] # 按照数值的大小进行排序
[-o new.txt] # 将排序后的结果存入指定文件 (new.txt)
[-r] # 以相反的顺序来排序
[-t ':'] # 指定排序时的栏位分隔符 (:)
[-k] # 选择以哪个区间进行排序 (与 -t 结合使用)
[-u] # 对排序结进行去重


[指定文件]
 
要进行排序的文件

 [举例说明]
 
暂无

 

0 个评论

要回复文章请先登录注册