mysql 设置最大并发连接

mysql中默认的最大并发连接为100,默认的连接数无法满足大量client 连接的请求。

可以通过以下的方法修改mysql默认的最大连接数。
 
查看MYSQL最大连接数:
 
mysql > show variables like ’max_connections‘;
+-----------------+-------+
| Variable_name | Value |
+-----------------+-------+
| max_connections | 100 |
+-----------------+-------+
设置MYSQL最大连接数:
set global max_connections = 300;//重启后失效
修改MYSQL配置文件my.ini
max_connections = 300

0 个评论

要回复文章请先登录注册